Menu

Ingo Kleinert

Whiteout 2007

Galvanized iron
165.0 x 165.0 cm


Profile Catalogue

  • Ingo Kleinert, Whiteout 2007
  • © Ingo Kleinert 2007

     

    Relative size